ಮುಚ್ಚಿ

ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರದ ಯೋಜನೆ

ದಿನಾಂಕ : 01/01/2010 - 01/01/2030 | ವಲಯ: ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರದ ಯೋಜನೆ
ಯೋಜನೆಗಳು ಜಾಲತಾಣ ಯೋಜನಾ ವಿವರಗಳು
ಗ್ರಾಮ ವಿಕಾಸ http://rdpr.kar.nic.in/index.asp
ಸುವರ್ಣ ಗ್ರಾಮೋದಯ http://rdpr.kar.nic.in/index.asp
ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಗ್ರಾಮೀಣ ರಸ್ತೆ ಯೋಜನೆ http://rdpr.kar.nic.in/index.asp
ಕೆರೆಗಳ ಪುನರುಜ್ಜೀವನ http://rdpr.kar.nic.in/index.asp
ನಬಾರ್ಡ್ http://rdpr.kar.nic.in/index.asp
ಶಾಸನಬದ್ಧ ಅನುದಾನ http://rdpr.kar.nic.in/index.asp
ಸೌರ ಬೆಳಕು http://rdpr.kar.nic.in/index.asp
ಅನಿಲ ಯೋಜನೆ http://rdpr.kar.nic.in/index.asp
ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಅನುದಾನ http://rdpr.kar.nic.in/index.asp

ಫಲಾನುಭವಿ:

ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯದ ನಾಗರಿಕರು

ಪ್ರಯೋಜನಗಳು:

ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರದ ಯೋಜನೆ ನಿಯಮದಂತೆ