ಮುಚ್ಚಿ
ಕರ್ನಾಟಕದ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ
ಬಿ.ಎಸ್. ಯಡಿಯೂರಪ್ಪ ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯದ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ
ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿ, ಚಿಕ್ಕಮಗಲೂರು
ಡಾ|| ಬಗಾದಿ ಗೌತಮ್, ಭಾ.ಆ.ಸೇ ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿಗಳ & ಜಿಲ್ಲಾ ದಂಡಾಧಿಕಾರಿ