ಮುಚ್ಚಿ
CM
ಶ್ರೀ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯ ಮಾನ್ಯ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ |ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರ
meena-nagraj
ಶ್ರೀಮತಿ ಮೀನಾ ನಾಗರಾಜ್ ಸಿ.ಎನ್., ಭಾ.ಆ.ಸೇ. ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿಗಳ & ಜಿಲ್ಲಾ ದಂಡಾಧಿಕಾರಿ