ಮುಚ್ಚಿ

ಪಶುಸಂಗೋಪನೆ ಇಲಾಖೆ

ಮೇವುನ ಬೀಜಗಳನ್ನುವಿತರಿಸಿದ ಫಲಾನುಭವಿಗಳವಿವರ 2023-24 

 

ಕ್ರಮ ಸಂಖ್ಯೆ ತಾಲ್ಲೂಕು ಕಡತ ವೀಕ್ಷಿಸಿ
1 ಮೂಡಿಗೆರೆ  ಮೂಡಿಗೆರೆ ತಾಲ್ಲೂಕು
2 ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು  ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು ತಾಲ್ಲೂಕು
3 ಶೃಂಗೇರಿ  ಶೃಂಗೇರಿ ತಾಲ್ಲೂಕು
4 ತರೀಕೆರೆ ತರೀಕೆರೆ ತಾಲ್ಲೂಕು
5 ಎನ್ ಆರ್ ಪುರ ಎನ್ ಆರ್ ಪುರ ತಾಲ್ಲೂಕು
6 ಕಳಸ ಕಳಸ ತಾಲ್ಲೂಕು
7 ಕೊಪ್ಪ ಕೊಪ್ಪ ತಾಲ್ಲೂಕು
8 ಕಡೂರು ಕಡೂರು ತಾಲ್ಲೂಕು
9 ಅಜ್ಜಂಪುರ ಅಜ್ಜಂಪುರ ತಾಲ್ಲೂಕು