ಮುಚ್ಚಿ

ಡಿಸ್ಟ್ರಿಕ್ಟ್ ಅಟ್ ಎ ಗ್ಲಾನ್ಸ್

ಜಿಲ್ಲಾ ಸಂಖ್ಯಾ ಸಂಗ್ರಹಣಾಧಿಕಾರಿಗಳ ಕಚೇರಿ
ಕ್ರ. ಸಂ ವಿವರ ಹೆಚ್ಚಿನ ಮಾಹಿತಿ
1 ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು ಜಿಲ್ಲಾ-ಅಂಕಿ ಅಂಶಗಳ ನೋಟ 2019-20 ಜಿಲ್ಲಾ-ಅಂಕಿ ಅಂಶಗಳ ನೋಟ_2019-20
2 ಕರ್ನಾಟಕ-ಅಂಕಿ ಅಂಶಗಳ ನೋಟ 2018-19 ಕರ್ನಾಟಕ-ಅಂಕಿ ಅಂಶಗಳ ನೋಟ_2018-19
ನವೀಕರಿಸಿದ ದಿನಾಂಕ: 19/08/2021
ಈ ಪುಟದ ಮಾಹಿತಿ ನೀಡಿದವರು: ಜಿಲ್ಲಾ ಸಂಖ್ಯಾ ಸಂಗ್ರಹಣಾಧಿಕಾರಿಗಳ ಕಚೇರಿ, ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು
ಹೆಚ್ಚಿನ ಮಾಹಿತಿಗೆ ಸಂಪರ್ಕಿಸಿ: 08262- 221651,
ಇಮೇಲ್: dsodes[dot]chikmagalur[at]gmail[dot]com