ಮುಚ್ಚಿ

ಗ್ರಾಮಲೆಕ್ಕಿಗರ ನೇರ ನೇಮಕಾತಿ 2020 ವರ್ಗವಾರು 1:10 ಪರಿಶೀಲನಾ ಪಟ್ಟಿ ವಿವರ

ಪ್ರಕಟಿಸಿದ ದಿನಾಂಕ : 27/05/2020

CKM VA

ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರ

ಗ್ರಾಮಲೆಕ್ಕಿಗರ ನೇರ ನೇಮಕಾತಿ ಆಯ್ಕೆ ಪ್ರಾಧಿಕಾರ

ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿಗಳ ಕಛೇರಿ, ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು ಜಿಲ್ಲೆ, ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು