ಮುಚ್ಚಿ

ಕೋವಿಡ್-19

TestResult-covid-19
ಕೋವಿಡ್-19 ಕಂಟ್ರೋಲ್ ರೂಮ್ 1700 ಅಥವಾ 08262-238950
ಕೋವಿಡ್-19 ಇಮೇಲ್ ಐಡಿ deo.cmagalur@gmail.com  dcckmlr@gmail.com