ಮುಚ್ಚಿ

ಕೋವಿಡ್-19

TestResult-covid-19

ಕೋವಿಡ್-19 ಕಂಟ್ರೋಲ್ ರೂಮ್

1700 ಅಥವಾ 08262-238950

ಕೋವಿಡ್-19 ಇಮೇಲ್ ಐಡಿ