ಮುಚ್ಚಿ

ದೂರುಗಳನ್ನು ಹೇಗೆ ನೀಡುವುದು?

ನಾಗರಿಕರು ಯಾವುದೇ ಸರ್ಕಾರಿ ಇಲಾಖೆಯ ವಿರುದ್ಧ ತಮ್ಮ ಕುಂದುಕೊರತೆಗಳನ್ನು ದಾಖಲಿಸಬಹುದು

ಭೇಟಿ: http://pgcbidar.kar.nic.in/Online/OnlineApplications.aspx

ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿ ಕಚೇರಿ ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು

ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿ ಕಚೇರಿ ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು ಜಿಲ್ಲೆ, ಪಿನ್ - 577101. ಕರ್ನಾಟಕ, ಭಾರತ.
ಸ್ಥಳ : ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿ ಕಚೇರಿ ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು ಜಿಲ್ಲೆ | ನಗರ : ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು | ಪಿನ್ ಕೋಡ್ : 577101
ದೂರವಾಣಿ : 08262-230401 | ಇಮೇಲ್ : deo[dot]cmagalur[at]gmail[dot]com