ಮುಚ್ಚಿ

ಭಾರತ ಸರ್ಕಾರದ ಯೋಜನೆಗಳು

ದಿನಾಂಕ : 01/01/2010 - 01/01/2030 | ವಲಯ: ಭಾರತ ಸರ್ಕಾರದ ಯೋಜನೆ
ಯೋಜನೆ ಜಾಲತಾಣ ಯೋಜನಾ ವಿವರಗಳು
ಮಹಾತ್ಮ ಗಾಂಧಿ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಗ್ರಾಮೀಣ ಉದ್ಯೋಗ ಖಾತರಿ ಯೋಜನೆ http://end2endmgnrega.in/Forms/login/frmlogin.aspx
ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಗ್ರಾಮೀಣ ಜೀವನೋಪಾಯ ಅಭಿಯಾನ http://rdpr.kar.nic.in/nrlm.asp
ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಗ್ರಾಮೀಣ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ನೀರು ಸರಬರಾಜು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ http://rdpr.kar.nic.in/rural_water.asp
13ನೇ ಹಣಕಾಸು ಆಯೋಗದ ಪಂಚಾಯತ್ ರಾಜ್ ಸಂಸ್ಥೆಗಳು http://rdpr.kar.nic.in/13fcpri.asp
ಸ್ವಚ್ಚ ಭಾರತ ಮಿಷನ್ http://rdpr.kar.nic.in/nba.asp
ಹಿಂದುಳಿದ ಪ್ರದೇಶಗಳ ಅಭಿವೃಧ್ದಿ ಅನುದಾನ http://rdpr.kar.nic.in/brgf.asp
ರಾಜೀವ್ ಗಾಂಧಿ ಪಂಚಾಯತ್ ಸಶಕ್ತಿಕರಣ ಅಭಿಯಾನ http://rdpr.kar.nic.in/rgpsa.asp
ಪಶ್ಚಿಮ ಘಟ್ಟಗಳ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಯೋಜನೆ http://rdpr.kar.nic.in/wgdp.asp
ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಜೈವಾನಿಲ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಯೋಜನೆ http://rdpr.kar.nic.in/biogas.asp
 ಪ್ರಧಾನ ಮಂತ್ರಿ ಗ್ರಾಮ ಸಡಕ್ ಯೋಜನೆ http://rdpr.kar.nic.in/pmgsy.asp

ಫಲಾನುಭವಿ:

ಭಾರತದ ನಾಗರಿಕ

ಪ್ರಯೋಜನಗಳು:

ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರ ಯೋಜನೆಯ ನಿಯಮದಂತೆ