ಮುಚ್ಚಿ

ಆಸ್ಪತ್ರೆಗಳು

ಜಿಲ್ಲಾ ಸರ್ಕಾರಿ ಆಸ್ಪತ್ರೆ

ಅರಳಗುಪ್ಪೆ ಮಲ್ಲೇಗೌಡ ಜಿಲ್ಲಾ ಸರ್ಕಾರಿ ಆಸ್ಪತ್ರೆ, ವಿಜಯ ನಗರ, ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು, ಕರ್ನಾಟಕ 577101, ಗಂಟೆಗಳು: 24 ಗಂಟೆ ತೆರೆದಿರುತ್ತದೆ, ದೂರವಾಣಿ: 082622 38068