ಮುಚ್ಚಿ

ಅಂಚೆ

ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು ಹೆಡ್ ಪೋಸ್ಟ್

577101 , 1. ಅಂಬಳೆ , 2. ಅಣುರೂ, 3. ಆವತಿ,4. ಹಿರೇಕೊಳಲೆ, 5. ಇಂದಾವರ, 6. ಕಬ್ಬಿನಹಳ್ಳಿ, 7. ಕರ್ತಿಕೆರೆ, 8. ಮರ್ಲೆ, 9. ಮುಗುಳುವಳ್ಳಿ