ಮುಚ್ಚಿ

15 ನೇ ಹಣಕಾಸು ಅಯೋಗದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನಮ್ಮ ಕ್ಲಿನಿಕ್ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಡಿಯಲ್ಲಿ ಗುತ್ತಿಗೆ ಅಧಾರದ ಮೇಲೆ ಎಂ.ಬಿ.ಬಿ.ಎಸ್ ವೈದ್ಯರ ನೇಮಕಾತಿಗಾಗಿ ದಿನಾಂಕ :09. 02. 2023 ರಂದು ನೇರ ಸಂದರ್ಶನ ನೆಡೆಸುವ ಬಗ್ಗೆ ಅಧಿಸೂಚನೆ

15 ನೇ ಹಣಕಾಸು ಅಯೋಗದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನಮ್ಮ ಕ್ಲಿನಿಕ್ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಡಿಯಲ್ಲಿ ಗುತ್ತಿಗೆ ಅಧಾರದ ಮೇಲೆ ಎಂ.ಬಿ.ಬಿ.ಎಸ್ ವೈದ್ಯರ ನೇಮಕಾತಿಗಾಗಿ ದಿನಾಂಕ :09. 02. 2023 ರಂದು ನೇರ ಸಂದರ್ಶನ ನೆಡೆಸುವ ಬಗ್ಗೆ ಅಧಿಸೂಚನೆ
ಶೀರ್ಷಿಕೆ ವಿವರಣೆ ಪ್ರಾರಂಭದ ದಿನಾಂಕ ಮುಕ್ತಾಯ ದಿನಾಂಕ ಫೈಲ್
15 ನೇ ಹಣಕಾಸು ಅಯೋಗದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನಮ್ಮ ಕ್ಲಿನಿಕ್ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಡಿಯಲ್ಲಿ ಗುತ್ತಿಗೆ ಅಧಾರದ ಮೇಲೆ ಎಂ.ಬಿ.ಬಿ.ಎಸ್ ವೈದ್ಯರ ನೇಮಕಾತಿಗಾಗಿ ದಿನಾಂಕ :09. 02. 2023 ರಂದು ನೇರ ಸಂದರ್ಶನ ನೆಡೆಸುವ ಬಗ್ಗೆ ಅಧಿಸೂಚನೆ

15 ನೇ ಹಣಕಾಸು ಅಯೋಗದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನಮ್ಮ ಕ್ಲಿನಿಕ್ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಡಿಯಲ್ಲಿ ಗುತ್ತಿಗೆ ಅಧಾರದ ಮೇಲೆ ಎಂ.ಬಿ.ಬಿ.ಎಸ್ ವೈದ್ಯರ ನೇಮಕಾತಿಗಾಗಿ ದಿನಾಂಕ :09. 02. 2023 ರಂದು ನೇರ ಸಂದರ್ಶನ ನಡೆಸುವ ಬಗ್ಗೆ ಅಧಿಸೂಚನೆ(260KB)

04/02/2023 31/12/2023 ನೋಟ (222 KB)