ಮುಚ್ಚಿ

ಡಿಜಿಟಲ್ ಇಂಡಿಯಾ ವೀಕ್2015

  • ಆರಂಭ: 01/07/2015
  • ಮುಕ್ತಾಯ: 01/07/2015

ಸ್ಥಳ: ಇಂದಿರಾ ಗಾಂಧಿ ಒಳಾಂಗಣ ಕ್ರೀಡಾಂಗಣ, ನವದೆಹಲಿ

ಡಿಜಿಟಲ್ ಇಂಡಿಯಾ ವೀಕ್ಗೆ ಸ್ವಾಗತ

ಭಾರತವನ್ನು ಡಿಜಿಟಲ್ ಅಧಿಕಾರವರ್ಧಿತ ಸಮಾಜ ಮತ್ತು ಜ್ಞಾನ ಅರ್ಥವ್ಯವಸ್ಥೆಯಾಗಿ ಮಾರ್ಪಡಿಸುವ ಒಂದು ಪ್ರೋಗ್ರಾಂ.

ಡಿಜಿಟಲ್ ಇಂಡಿಯಾದ ದೃಷ್ಟಿ ಪ್ರದೇಶಗಳು

ಪ್ರತಿ ಪ್ರಜೆಯನ್ನು ಯುಟಿಲಿಟಿ ಮೂಲಭೂತ
ಆಡಳಿತ ಮತ್ತು ಬೇಡಿಕೆಯ ಮೇಲಿನ ಸೇವೆಗಳು
ಡಿಜಿಟಲ್ ಸಬಲೀಕರಣದ ನಾಗರಿಕರು