ಮುಚ್ಚಿ

31.12.2021ರಲ್ಲಿದ್ದಂತೆ ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು ಜಿಲ್ಲೆಯ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯಿತಿ ಗ್ರೇಡ್ 1, ಗ್ರೇಡ್ 2 ಹಾಗೂ ದ್ವಿ.ದ.ಲೆ.ಸ. ರವರ ಅಂತಿಮ ಜೇಷ್ಠತಾ ಪಟ್ಟಿ

ಪ್ರಕಟಿಸಿದ ದಿನಾಂಕ : 27/01/2023

31.12.2021ರಲ್ಲಿದ್ದಂತೆ ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು ಜಿಲ್ಲೆಯ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯಿತಿ ಗ್ರೇಡ್ 1, ಗ್ರೇಡ್ 2 ಹಾಗೂ ದ್ವಿ.ದ.ಲೆ.ಸ. ರವರ ಅಂತಿಮ ಜೇಷ್ಠತಾ ಪಟ್ಟಿ

ದ್ವಿತೀಯ ದರ್ಜೆ ಲೆಕ್ಕ ಸಹಾಯಕರು

ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯಿತಿ ಗ್ರೇಡ್ 1 ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿಗಳು

ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯಿತಿ ಗ್ರೇಡ್ 2 ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿಗಳು