ಮುಚ್ಚಿ

ಸಹಾಯವಾಣಿ

  • ಪೊಲೀಸ್ - 100
  • ಆಂಬ್ಯುಲೆನ್ಸ್ - 108
  • ಅಗ್ನಿ ಶಾಮಕ - 112
  • ಹಿರಿಯ ನಾಗರಿಕ ಸಹಾಯವಾಣಿ – 1090
  • ಎಸ್.ಪಿ. ಆಫೀಸ್ – 08262 230403
  • ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಎಸ್.ಪಿ. ಆಫೀಸ್ – 08262 234099
  • ಬ್ಲಡ್ – 9844101866