ಮುಚ್ಚಿ

ನಮ್ಮನ್ನು ಸಂಪರ್ಕಿಸಿ

ಈ ವೆಬ್ಸೈಟ್ ಅನ್ನು ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಇನ್ಫಾರ್ಮ್ಯಾಟಿಕ್ಸ್ ಸೆಂಟರ್, ಜಿಲ್ಲಾ ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು ವಿನ್ಯಾಸಗೊಳಿಸಿದೆ ಮತ್ತು ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸಲಾಗಿದೆ. ಈ ವೆಬ್ಸೈಟ್ ಬಗ್ಗೆ ನೀವು ಯಾವುದೇ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದರೆ, ನೀವು ಇಮೇಲ್ ಐಡಿನಲ್ಲಿ ವೆಬ್ ಮಾಹಿತಿ ನಿರ್ವಾಹಕರಿಗೆ ಬರೆಯಬಹುದು. ವಿಷಯ, ವಿನ್ಯಾಸ ಅಥವಾ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಯಾವುದೇ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ನೀಡಬಹುದು. ಕೆಳಗಿನ ವಿಳಾಸಕ್ಕೆ ನೀವು ನಮ್ಮನ್ನು ಸಂಪರ್ಕಿಸಬಹುದು:

ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಸೂಚನಾ ವಿಜ್ಞಾನ ಕೇಂದ್ರ

ಜಿಲ್ಲೆಯ ಪಂಚಾಯತ್, ಕೆ.ಎಂ. ರಸ್ತೆ, ಜ್ಯೋತಿ ನಗರ (ಪೋಸ್ಟ್),

ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು -577102. ಕರ್ನಾಟಕ, ಭಾರತ.

ಇ-ಮೇಲ್: – deo[dot]cmagalur[at]gmail[dot]com