ಮುಚ್ಚಿ

ಜಿಲ್ಲಾ ವಿಪತ್ತು ನಿರ್ವಹಣಾ ಪ್ರಾಧಿಕಾರ

ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು ಜಿಲ್ಲೆಯ ರೈತರಿಗೆ ವಿತರಣೆ ಮಾಡಲಾಗಿರುವ ಬರ ಪರಿಹಾರದ ವಿವರಗಳು

ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು ಜಿಲ್ಲೆಯ ರೈತರಿಗೆ ವಿತರಣೆ ಮಾಡಲಾಗಿರುವ ಬರ ಪರಿಹಾರದ ವಿವರಗಳು(ಪ್ರಕಟಿಸಿರುವ ದಿನಾಂಕ 05/02/2024)

 

ಜಿಲ್ಲಾ ವಿಪತ್ತು ನಿರ್ವಹಣಾ ಪ್ರಾಧಿಕಾರ ಸಭೆಯ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಗಳು ಮತ್ತು DC ವಿಪತ್ತು PD ಖಾತೆಯ ವಿವರಗಳು

 

ಕ್ರಮ ಸಂಖ್ಯೆ ನಡವಳಿಗಳು ಕಡತ ವೀಕ್ಷಿಸಿ
1 RO ಗಳ ಸಭೆಯ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಗಳು RO ಗಳ ಸಭೆಯ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಗಳು
2 ಸಭೆಯ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಗಳು ಸಭೆಯ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಗಳು
3 DC ವಿಪತ್ತು PD ಖಾತೆಯ ವಿವರಗಳು DC ವಿಪತ್ತು PD ಖಾತೆಯ ವಿವರಗಳು
4 ಬರ ಸಭೆ ಬರ ಸಭೆ

 

ತಾಲೂಕು ಕಾರ್ಯಪಡೆ ಸಮಿತಿ ಸಭೆ ನಡಾವಳಿಗಳು ಹಾಗೂ ತಹಶೀಲ್ದಾರ್ ಅವರ ಪಿಡಿ ಖಾತೆ ವಿವರ

 

ಕ್ರಮ ಸಂಖ್ಯೆ ನಡವಳಿಗಳು ಕಡತ ವೀಕ್ಷಿಸಿ
1 ಅಜ್ಜಂಪುರ ತಾಲ್ಲೂಕು PD ಖಾತೆ ವಿವರಗಳು ಅಜ್ಜಂಪುರ ತಾಲ್ಲೂಕು PD ಖಾತೆ ವಿವರಗಳು
2 ಅಜ್ಜಂಪುರ ತಾಲ್ಲೂಕು – ನಡವಳಿಗಳು ಅಜ್ಜಂಪುರ ನಡವಳಿಗಳು
3 ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು ತಾಲ್ಲೂಕು PD ಖಾತೆ ವಿವರಗಳು ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು ತಾಲ್ಲೂಕು PD ಖಾತೆ ವಿವರಗಳು
4 ಕಡೂರು ತಾಲ್ಲೂಕು PD ಖಾತೆ ವಿವರಗಳು ಕಡೂರು ತಾಲ್ಲೂಕು PD ಖಾತೆ ವಿವರಗಳು
5 ಕಡೂರು ತಾಲ್ಲೂಕು – ನಡವಳಿಗಳು ಕಡೂರು ತಾಲ್ಲೂಕು – ನಡವಳಿಗಳು
6 ಕಡೂರು ತಾಲ್ಲೂಕು – ಬರ  ನಡವಳಿಗಳು ಕಡೂರು ತಾಲ್ಲೂಕು – ಬರ  ನಡವಳಿಗಳು
7 ಕಳಸ ತಾಲ್ಲೂಕು PD ಖಾತೆ ವಿವರಗಳು ಕಳಸ ತಾಲ್ಲೂಕು PD ಖಾತೆ ವಿವರಗಳು
8 ಕೊಪ್ಪ ತಾಲ್ಲೂಕು PD ಖಾತೆ ವಿವರಗಳು ಕೊಪ್ಪ ತಾಲ್ಲೂಕು PD ಖಾತೆ ವಿವರಗಳು
9 ಕೊಪ್ಪ ತಾಲ್ಲೂಕು – ಬರ  ನಡವಳಿಗಳು ಕೊಪ್ಪ ತಾಲ್ಲೂಕು – ಬರ  ನಡವಳಿಗಳು
10 ಮೂಡಿಗೆರೆ ತಾಲ್ಲೂಕು PD ಖಾತೆ ವಿವರಗಳು ಮೂಡಿಗೆರೆ ತಾಲ್ಲೂಕು PD ಖಾತೆ ವಿವರಗಳು
11 ಮೂಡಿಗೆರೆ ಮತ್ತು ಕಳಸ- ಬರ  ನಡವಳಿಗಳು ಮೂಡಿಗೆರೆ ಮತ್ತು ಕಳಸ- ಬರ  ನಡವಳಿಗಳು
12 ಎನ್ ಆರ್ ಪುರ ತಾಲ್ಲೂಕು PD ಖಾತೆ ವಿವರಗಳು ಎನ್ ಆರ್ ಪುರ ತಾಲ್ಲೂಕು PD ಖಾತೆ ವಿವರಗಳು
13 ಶೃಂಗೇರಿ ತಾಲ್ಲೂಕು PD ಖಾತೆ ವಿವರಗಳು ಶೃಂಗೇರಿ ತಾಲ್ಲೂಕು PD ಖಾತೆ ವಿವರಗಳು
14 ಶೃಂಗೇರಿ ತಾಲ್ಲೂಕು -ನಡವಳಿಗಳು ಶೃಂಗೇರಿ ತಾಲ್ಲೂಕು -ನಡವಳಿಗಳು
15 ತರೀಕೆರೆ ತಾಲ್ಲೂಕು PD ಖಾತೆ ವಿವರಗಳು ತರೀಕೆರೆ ತಾಲ್ಲೂಕು PD ಖಾತೆ ವಿವರಗಳು