ಮುಚ್ಚಿ

ಜನಸಂಖ್ಯಾಶಾಸ್ತ್ರ

2011 ರ ಜನಗಣತಿಯ ಅಂಕಿಅಂಶಗಳ ಪ್ರಕಾರ
ವಿವರಣೆ 2011 ರಂತೆ

ನಿಜವಾದ ಜನಸಂಖ್ಯೆ

1,137,961

ಪುರುಷ

566,622

ಸ್ತ್ರೀ

571,339

ಜನಸಂಖ್ಯೆ ಬೆಳವಣಿಗೆ

-0.26%

ಪ್ರದೇಶ ಚದರ. ಕಿಮಿ

7,202

ಸಾಂದ್ರತೆ /ಕಿಮಿ 2

158

ಕರ್ನಾಟಕ ಜನಸಂಖ್ಯೆಗೆ ಅನುಪಾತ

1.86%

ಸೆಕ್ಸ್ ಅನುಪಾತ (ಪ್ರತಿ 1000)

1008

ಮಕ್ಕಳ ಸೆಕ್ಸ್ ಅನುಪಾತ (0-6 ವಯಸ್ಸು)

969

ಸರಾಸರಿ ಸಾಕ್ಷರತೆ

79.25

ಪುರುಷ ಸಾಕ್ಷರತೆ

85.41

ಸ್ತ್ರೀ ಸಾಕ್ಷರತೆ

73.16

ಒಟ್ಟು ಮಕ್ಕಳ ಜನಸಂಖ್ಯೆ (0-6 ವಯಸ್ಸು)

105,328

ಪುರುಷ ಜನಸಂಖ್ಯೆ (0-6 ವಯಸ್ಸು)

53,493

ಸ್ತ್ರೀ ಜನಸಂಖ್ಯೆ (0-6 ವಯಸ್ಸು)

51,835

ಲಿಟರೇಟ್ಸ್

818,345

ಪುರುಷ ಲಿಟರೇಟ್ಸ್

438,257

ಸ್ತ್ರೀ ಲಿಟರೇಟ್ಸ್

380,088

ಮಕ್ಕಳ ಅನುಪಾತವು (0-6 ವಯಸ್ಸು)

9.26%

ಬಾಯ್ಸ್ ಅನುಪಾತ (0-6 ವಯಸ್ಸು)

9.44%

ಗರ್ಲ್ ಪರಮಾಣು (0-6 ವಯಸ್ಸು)

9.07%