ಮುಚ್ಚಿ

ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು ಜಿಲ್ಲೆ ಕ್ಷೇತ್ರವಾರು ನಮೂನೆ 9 ಅರ್ಜಿ

ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು ಜಿಲ್ಲೆ ಕ್ಷೇತ್ರವಾರು ನಮೂನೆ 9  ಅರ್ಜಿ 
ಕ್ಷೇತ್ರದ ಸಂಖ್ಯೆ   ಕ್ಷೇತ್ರದ ಹೆಸರು ನಮೂನೆ 9  ಅರ್ಜಿ ಲಿಂಕ್
123 ಶೃಂಗೇರಿ ವೀಕ್ಷಿಸಲು ಇಲ್ಲಿ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ
124 ಮೂಡಿಗೆರೆ  ವೀಕ್ಷಿಸಲು ಇಲ್ಲಿ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ
125 ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು  ವೀಕ್ಷಿಸಲು ಇಲ್ಲಿ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ
126 ತರೀಕೆರೆ ವೀಕ್ಷಿಸಲು ಇಲ್ಲಿ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ
127 ಕಡೂರು ವೀಕ್ಷಿಸಲು ಇಲ್ಲಿ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ