ಕುಂದುಕೊರತೆ ನಿವಾರಣಾ ಪ್ರಾಧಿಕಾರದ ಮಾಹಿತಿ

ಪ್ರಕಟಿಸಿದ ದಿನಾಂಕ : 01/10/2018

ಕ್ರಮ ಸಂಖ್ಯೆ ಕಡತ ದಿನಾಂಕ ಕಡತ ವಿವರಣೆ ಕಡತ ವೀಕ್ಷಿಸಿ
1 15/03/2019 -31/03/2019 ಕುಂದುಕೊರತೆ ನಿವಾರಣಾ ಪ್ರಾಧಿಕಾರದ ಮಾಹಿತಿ 15/03/2019 -31/03/2019

01/05/2019 – 15/05/2019 (106 KB)

 

ಕುಂದುಕೊರತೆ ನಿವಾರಣಾ ಪ್ರಾಧಿಕಾರದ ನಡವಳಿಗಳು
ತಿಂಗಳು ದಿನಾಂಕ ನಡವಳಿಗಳು
ಏಪ್ರಿಲ್ 26/04/2019 ನಾಗರಾಳು ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತಿ (1.21 MB)
16/04/2019 ಚಿಕ್ಕದೇವನೂರು ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತಿ (3.21 MB)

ಮಾರ್ಚ್

30/03/2019

ಹರಿಹರದಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತಿ (3.36 MB)

30/03/2019

ನಿಡಘಟ್ಟ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತಿ (3.47 MB)

13/03/2019

ಬ್ಯಾರವಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತಿ (2.41 MB)

ಫೆಬ್ರುವರಿ

26/02/2019

ನಾಗೇನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತಿ (3.26 MB)

11/02/2019

ದೇವನೂರು ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತಿ (4.86 MB)

11/02/2019

ತೇಗೂರು ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತಿ (1.68 MB)

ಜನವರಿ 24/01/2019 ಅಜ್ಜಂಪುರಾ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತಿ (2.39 MB)

Number of Visitors: