ಮುಚ್ಚಿ

ಕುಂದುಕೊರತೆ ನಿವಾರಣಾ ಪ್ರಾಧಿಕಾರದ ಮಾಹಿತಿ

ಪ್ರಕಟಿಸಿದ ದಿನಾಂಕ : 18/06/2024

ಕ್ರಮ ಸಂಖ್ಯೆ ಕಡತ ದಿನಾಂಕ ಕಡತ ವಿವರಣೆ ಕಡತ ವೀಕ್ಷಿಸಿ
1

 18/06/2024

ಕುಂದುಕೊರತೆ ನಿವಾರಣಾ ಪ್ರಾಧಿಕಾರದ ಮಾಹಿತಿ

15/05/2024 – 31/05/2024 (288KB)

 

 

ಕುಂದುಕೊರತೆ ನಿವಾರಣಾ ಪ್ರಾಧಿಕಾರದ ನಡವಳಿಗಳು
ತಿಂಗಳು ದಿನಾಂಕ ನಡವಳಿಗಳು
ಜೂನ್ 01/06/2024 ಮರ್ಕಲ್ ಪಂಚಾಯತಿ (3MB)
ಏಪ್ರಿಲ್ 03/04/2024 ಸೊಲ್ಲಾಪುರ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತಿ (8MB)
ಡಿಸೆಂಬರ್ 21/12/2023 ಇಂದಾವರ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತಿ (5MB)

 

ನವೆಂಬರ್

20/11/2023 ಮರ್ಕಲ್ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತಿ (4MB)
06/11/2023 ವಿದ್ಯಾರಣ್ಯಪುರ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತಿ (4MB)
ಅಕ್ಟೋಬರ್ 25/10/2023 ಅನುವನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತಿ (5MB)
ಅಕ್ಟೋಬರ್ 17/10/2023 ಬಳ್ಳಿಗನೂರು ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತಿ (2 MB)
ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 15/09/2023 ಚಿಕ್ಕಂಗಳ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತಿ (6 MB)
ಜುಲೈ 26/07/2022

ನಾರಣಾಪುರ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತಿ (2MB)

ಜೂನ್ 30/06/2022

ಬಳ್ಳೇಕೆರೆ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತಿ (2MB)

ಜೂನ್ 21/06/2022

ಜೋಡಿಹೋಚಿಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯಿತಿ (4 MB)

ಜೂನ್ 09/06/2022

ಇಂದಾವರ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯಿತಿ (8 MB)

ಜೂನ್ 07/06/2022

ತೇಗೂರು ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯಿತಿ (4 MB)

ಅಕ್ಟೋಬರ್ 17/10/2022

ಗುಳ್ಳದಮನೆ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯಿತಿ (1.38 MB)

ಮೇ 17/05/2022

ನಾಗರಾಳು ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯಿತಿ (3 MB)

ಮಾರ್ಚ್ 22/03/2022

ಅತ್ತಿಮೊಗ್ಗೆ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯಿತಿ (5 MB)

ಜನವರಿ 10/01/2022

ಕೆ.ಆರ್ ಪೇಟೆ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯಿತಿ (2 MB)

ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 13/09/2022

ಚೌಳಹಿರಿಯೂರು ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯಿತಿ (3.41 MB)

ಡಿಸೆಂಬರ್ 20/12/2021

ಆಸಂದಿ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯಿತಿ (4 MB)

ಡಿಸೆಂಬರ್ 07/12/2021

ಕೆಸವೆ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯಿತಿ (4 MB)

ಡಿಸೆಂಬರ್ 06/12/2021

ಪಂಚನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯಿತಿ (4 MB)

ಅಕ್ಟೋಬರ್ 06/10/2022

ಬುಕ್ಕಾಂಬುಧಿ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯಿತಿ (1.13 MB)

ನವೆಂಬರ್ 10/11/2021

ಕಡೂರು ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯಿತಿ (3 MB)

ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್

27/09/2022

ನಿಡಗಟ್ಟ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯಿತಿ (2.63 MB)

ಅಕ್ಟೋಬರ್

30/10/2021 ಮರ್ಲೆ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯಿತಿ (2 MB)

ಅಕ್ಟೋಬರ್

05/10/2021 ಸಕ್ಕರಾಯಪಟ್ಟಣಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯಿತಿ (5 MB)

ಅಕ್ಟೋಬರ್

04/10/2021 ದೇವನೂರು ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯಿತಿ (2 MB)

ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್

27/09/2021 ಸಿಂದಿಗೆರೆ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯಿತಿ (2 MB)

ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್

22/09/2021 ಈಶ್ವರಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯಿತಿ (995 KB)

ಆಗಸ್ಟ್

31/08/2021 ಮುಗುಳುವಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯಿತಿ (1 MB)

ಆಗಸ್ಟ್

30/08/2021 ಸರಸ್ವತಿಪುರ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯಿತಿ (1 MB)

ಮೇ

04/05/2020 ಇಂದಾವರ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯಿತಿ (3 MB)

ಮೇ

24/05/2020 ತ್ಯಾಗದಕಟ್ಟೆ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯಿತಿ (7 MB)

ಏಪ್ರಿಲ್

30/04/2020 ಕುಂದೂರು ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತಿ(4 MB)

ಫೆಬ್ರವರಿ

15/02/2020 ಬುಕ್ಕಂಬುದಿ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತಿ(5.41 MB)

ಅಕ್ಟೋಬರ್

17/10/2022 ದೊಡ್ಡಮಾಗರವಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತಿ (2.40 MB)

ಅಕ್ಟೋಬರ್

14/10/2019 ಲಕ್ಯಾ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತಿ (2.74 MB)

ಅಕ್ಟೋಬರ್

10/10/2019 ಹುಲಿಕೆರೆ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತಿ (2.68 MB)

ಅಕ್ಟೋಬರ್

04/10/2019 ಅಣ್ಣೇಗೆರೆ ಮತ್ತು ಸಾಣೇಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತಿ (3.58 MB)

ಆಗಸ್ಟ್

28/08/2019 ಸುಣ್ಣದಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತಿ (1.39 MB)

ಆಗಸ್ಟ್

21/08/2019 ಕೆಸವೆ ಮತ್ತು ಬಿಂತ್ರವಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತಿ (5.11 MB)
ಮೇ 22/05/2019 ಕುಡ್ಲೂರು ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತಿ (6.23 MB)
ಏಪ್ರಿಲ್ 26/04/2019 ನಾಗರಾಳು ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತಿ (1.21 MB)
16/04/2019 ಚಿಕ್ಕದೇವನೂರು ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತಿ (3.21 MB)

ಮಾರ್ಚ್

30/03/2019

ಹರಿಹರದಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತಿ (3.36 MB)

30/03/2019

ನಿಡಘಟ್ಟ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತಿ (3.47 MB)

13/03/2019

ಬ್ಯಾರವಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತಿ (2.41 MB)

ಫೆಬ್ರವರಿ

26/02/2019

ನಾಗೇನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತಿ (3.26 MB)

11/02/2019

ದೇವನೂರು ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತಿ (4.86 MB)

11/02/2019

ತೇಗೂರು ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತಿ (1.68 MB)

ಜನವರಿ 24/01/2019 ಅಜ್ಜಂಪುರಾ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತಿ (2.39 MB)
ನವೆಂಬರ್ 03/11/2022  ಹರಳಘಟ್ಟ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತಿ (4.17MB)
ನವೆಂಬರ್ 29/11/2022 ಗೌರಾಪುರ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತಿ(1.65MB)
ಜನವರಿ 02/01/2023
ವಿದ್ಯಾರಣ್ಯಪುರ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತಿ (4.86 MB)  
09/01/2023 ವಿದ್ಯಾರಣ್ಯಪುರ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತಿ (5.45 MB)
ಆಗಸ್ಟ್ 21/08/2023 ಪಟ್ಟಣಗೆರೆ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತಿ (2MB)