ಕುಂದುಕೊರತೆ ನಿವಾರಣಾ ಪ್ರಾಧಿಕಾರದ ಮಾಹಿತಿ

ಪ್ರಕಟಿಸಿದ ದಿನಾಂಕ : 01/10/2018

ಕ್ರಮ ಸಂಖ್ಯೆ ಕಡತ ದಿನಾಂಕ ಕಡತ ವಿವರಣೆ ಕಡತ ವೀಕ್ಷಿಸಿ
1 01/03/2019 -15/03/2019 ಕುಂದುಕೊರತೆ ನಿವಾರಣಾ ಪ್ರಾಧಿಕಾರದ ಮಾಹಿತಿ 01/03/2019 -15/03/2019

01/03/2019 -15/03/2019(107 KB)

 

ಕುಂದುಕೊರತೆ ನಿವಾರಣಾ ಪ್ರಾಧಿಕಾರದ ನಡವಳಿಗಳು
  ದಿನಾಂಕ ನಡವಳಿಗಳು

ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್

03/09/2018

ಇಂದಾವರ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತಿ (1 MB)

03/09/2018

ಬೀಕನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತಿ (2 MB)

Number of Visitors: