ಮುಚ್ಚಿ

ಕುಂದುಕೊರತೆ ನಿವಾರಣಾ ಪ್ರಾಧಿಕಾರದ ಮಾಹಿತಿ

ಪ್ರಕಟಿಸಿದ ದಿನಾಂಕ : 07/10/2021

ಕ್ರಮ ಸಂಖ್ಯೆ ಕಡತ ದಿನಾಂಕ ಕಡತ ವಿವರಣೆ ಕಡತ ವೀಕ್ಷಿಸಿ
1

 30/09/2021

ಕುಂದುಕೊರತೆ ನಿವಾರಣಾ ಪ್ರಾಧಿಕಾರದ ಮಾಹಿತ

15/09/2021 – 30/09/2021 (515 KB)

 

ಕುಂದುಕೊರತೆ ನಿವಾರಣಾ ಪ್ರಾಧಿಕಾರದ ನಡವಳಿಗಳು
ತಿಂಗಳು ದಿನಾಂಕ ನಡವಳಿಗಳು

ಅಕ್ಟೋಬರ್

05/10/2021 ಸಕ್ಕರಾಯಪಟ್ಟಣಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯಿತಿ (5 MB)

ಅಕ್ಟೋಬರ್

04/10/2021 ದೇವನೂರು ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯಿತಿ (2 MB)

ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್

27/09/2021 ಸಿಂದಿಗೆರೆ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯಿತಿ (2 MB)

ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್

22/09/2021 ಈಶ್ವರಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯಿತಿ (995 KB)

ಆಗಸ್ಟ್

31/08/2021 ಮುಗುಳುವಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯಿತಿ (1 MB)

ಆಗಸ್ಟ್

30/08/2021 ಸರಸ್ವತಿಪುರ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯಿತಿ (1 MB)

ಮೇ

24/05/2021 ದೇವನೂರು ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯಿತಿ (2.48 MB)

ಮೇ

04/05/2020 ಇಂದಾವರ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯಿತಿ (3 MB)

ಮೇ

24/05/2020 ತ್ಯಾಗದಕಟ್ಟೆ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯಿತಿ (7 MB)

ಮೇ

20/05/2020 ಮರ್ಲೆ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯಿತಿ (2 MB)

ಏಪ್ರಿಲ್

30/04/2020 ಕುಂದೂರು ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತಿ(4 MB)

ಫೆಬ್ರವರಿ

15/02/2020 ಬುಕ್ಕಂಬುದಿ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತಿ(5.41 MB)

ಫೆಬ್ರವರಿ

15/02/2020 ಸರಸ್ವತಿಪುರ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತಿ 1.51 (MB)

ಜನವರಿ

29/01/2020  ತ್ಯಾಗದಕಟ್ಟೆ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತಿ (3.11 MB)

ಜನವರಿ

07/01/2020 ದೊಡ್ಡಮಾಗರವಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತಿ (3.38 MB)

ಅಕ್ಟೋಬರ್

14/10/2019 ಲಕ್ಯಾ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತಿ (2.74 MB)

ಅಕ್ಟೋಬರ್

10/10/2019 ಹುಲಿಕೆರೆ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತಿ (2.68 MB)

ಅಕ್ಟೋಬರ್

04/10/2019 ಅಣ್ಣೇಗೆರೆ ಮತ್ತು ಸಾಣೇಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತಿ (3.58 MB)

ಆಗಸ್ಟ್

28/08/2019 ಸುಣ್ಣದಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತಿ (1.39 MB)

ಆಗಸ್ಟ್

21/08/2019 ಕೆಸವೆ ಮತ್ತು ಬಿಂತ್ರವಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತಿ (5.11 MB)

ಜೂನ್

18/06/2019 ತೇಗೂರು ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತಿ (3.55 MB)
ಮೇ 22/05/2019 ಕುಡ್ಲೂರು ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತಿ (6.23 MB)
ಏಪ್ರಿಲ್ 26/04/2019 ನಾಗರಾಳು ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತಿ (1.21 MB)
16/04/2019 ಚಿಕ್ಕದೇವನೂರು ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತಿ (3.21 MB)

ಮಾರ್ಚ್

30/03/2019

ಹರಿಹರದಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತಿ (3.36 MB)

30/03/2019

ನಿಡಘಟ್ಟ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತಿ (3.47 MB)

13/03/2019

ಬ್ಯಾರವಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತಿ (2.41 MB)

ಫೆಬ್ರವರಿ

26/02/2019

ನಾಗೇನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತಿ (3.26 MB)

11/02/2019

ದೇವನೂರು ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತಿ (4.86 MB)

11/02/2019

ತೇಗೂರು ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತಿ (1.68 MB)

ಜನವರಿ 24/01/2019 ಅಜ್ಜಂಪುರಾ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತಿ (2.39 MB)

Number of Visitors: