ಮುಚ್ಚಿ

ಅರ್ಹತಾ ದಿನಾಂಕ 01-11- 2023 ಕ್ಕೆ ಅನ್ವಯವಾಗುವಂತೆ ಪದವೀಧರರು ಮತ್ತು ಶಿಕ್ಷಕರ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಮತದಾರರ ಪಟ್ಟಿ

ಅರ್ಹತಾ ದಿನಾಂಕ 01-11- 2023 ಕ್ಕೆ ಅನ್ವಯವಾಗುವಂತೆ ಪದವೀಧರರು ಮತ್ತು ಶಿಕ್ಷಕರ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಮತದಾರರ ಪಟ್ಟಿ

 

ಅರ್ಹತಾ ದಿನಾಂಕ 01-11- 2023 ಕ್ಕೆ ಅನ್ವಯವಾಗುವಂತೆ ಪದವೀಧರರು ಮತ್ತು ಶಿಕ್ಷಕರ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಅಂತಿಮ ಮತದಾರರ ಪಟ್ಟಿ

 

ಕರ್ನಾಟಕ ನೈರುತ್ಯ ಪದವೀಧರ ಮತ್ತು ಶಿಕ್ಷಕರ  ಕ್ಷೇತ್ರದ ಮತದಾರರ ಪಟ್ಟಿಗೆ ಕರಡುಮತದಾರರಪಟ್ಟಿ ಪ್ರಚುರಪಡಿಸಿದನಂತರ ಸ್ವೀಕೃತವಾಗಿರುವ ಹಕ್ಕು ಮತ್ತುಆಕ್ಷೇಪಣೆಗಳ ವಿವರ

ತಾಲ್ಲೂಕು ಪದವೀಧರರ ಪರಿಶೀಲನಾಪಟ್ಟಿ ಶಿಕ್ಷಕರ ಪರಿಶೀಲನಾಪಟ್ಟಿ
ಕಡೂರು ಕಡೂರು ಪದವೀಧರರ ಪರಿಶೀಲನಾಪಟ್ಟಿ ಕಡೂರು ಶಿಕ್ಷಕರ ಪರಿಶೀಲನಾಪಟ್ಟಿ
ಮೂಡಿಗೆರೆ ಮೂಡಿಗೆರೆ ಪದವೀಧರರ ಪರಿಶೀಲನಾಪಟ್ಟಿ ಮೂಡಿಗೆರೆ ಶಿಕ್ಷಕರ ಪರಿಶೀಲನಾಪಟ್ಟಿ
ಶೃಂಗೇರಿ ಶೃಂಗೇರಿ ಪದವೀಧರರ ಪರಿಶೀಲನಾಪಟ್ಟಿ ಶೃಂಗೇರಿ ಶಿಕ್ಷಕರ ಪರಿಶೀಲನಾಪಟ್ಟಿ
ಕಳಸ ಕಳಸ ಪದವೀಧರರ ಪರಿಶೀಲನಾಪಟ್ಟಿ ಕಳಸ ಶಿಕ್ಷಕರ ಪರಿಶೀಲನಾಪಟ್ಟಿ
ಅಜ್ಜಂಪುರ ಅಜ್ಜಂಪುರ ಪದವೀಧರರ ಪರಿಶೀಲನಾಪಟ್ಟಿ ಅಜ್ಜಂಪುರ ಶಿಕ್ಷಕರ ಪರಿಶೀಲನಾಪಟ್ಟಿ
ಎನ್ ಆರ್ ಪುರ ಎನ್ ಆರ್ ಪುರ ಪದವೀಧರರ ಪರಿಶೀಲನಾಪಟ್ಟಿ ಎನ್ ಆರ್ ಪುರ ಶಿಕ್ಷಕರ ಪರಿಶೀಲನಾಪಟ್ಟಿ
ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು ಪದವೀಧರರ ಪರಿಶೀಲನಾಪಟ್ಟಿ ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು ಶಿಕ್ಷಕರ ಪರಿಶೀಲನಾಪಟ್ಟಿ