ಮುಚ್ಚಿ

ಶ್ರೀಮತಿ ರೂಪಾ ಬಿ ಆರ್

ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿ ಕಚೇರಿ ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು ಜಿಲ್ಲೆ, ಪಿನ್ - 577101. ಕರ್ನಾಟಕ, ಭಾರತ.

ಇಮೇಲ್ : deo[dot]cmagalur[at]gmail[dot]com
ಪದನಾಮ : ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿ (ಎಡಿಸಿ)
ದೂರವಾಣಿ : 08626231499