ಮುಚ್ಚಿ

ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಅರೋಗ್ಯ ಅಭಿಯಾನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಡಿಯಲ್ಲಿ ತಜ್ಞ ವೈದ್ಯರ ಹುದ್ದೆಗಳ್ಳನ್ನುಗುತ್ತೆಗೆ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ನೇಮಕಾತಿ