ಮುಚ್ಚಿ

ಸಿ ಸತ್ಯಾಭಾಮಾ ಭಾ.ಆ.ಸೇ.

ಇಮೇಲ್ : ceo_zp_chk[at]nic[dot]in
ಪದನಾಮ : ಮುಖ್ಯ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಾಹಕ ಅಧಿಕಾರಿ
ಮೊಬೈಲ್ ಸಂಖ್ಯೆ : 9480860000
ಸ್ಥಿರ ದೂರವಾಣಿ ಸಂಖ್ಯೆ : 08262-220140