ಮುಚ್ಚಿ

ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಮತದಾರರ ದಿನದ ಪ್ರತಿಜ್ಞೆ

ಪ್ರಕಟಿಸಿದ ದಿನಾಂಕ : 17/01/2023

ಮತದಾರರ ಪ್ರತಿಜ್ಞಾ ವಿಧಿ