ಮುಚ್ಚಿ

ಯೋಜನೆಗಳು

ವರ್ಗದ ಪ್ರಕಾರ ಫಿಲ್ಟರ್ ಸ್ಕೀಮ್

ಫಿಲ್ಟರ್

ಭಾರತ ಸರ್ಕಾರದ ಯೋಜನೆಗಳು

ಯೋಜನೆ ಜಾಲತಾಣ ಯೋಜನಾ ವಿವರಗಳು ಮಹಾತ್ಮ ಗಾಂಧಿ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಗ್ರಾಮೀಣ ಉದ್ಯೋಗ ಖಾತರಿ ಯೋಜನೆ http://end2endmgnrega.in/Forms/login/frmlogin.aspx ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಗ್ರಾಮೀಣ ಜೀವನೋಪಾಯ ಅಭಿಯಾನ http://rdpr.kar.nic.in/nrlm.asp ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಗ್ರಾಮೀಣ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ನೀರು ಸರಬರಾಜು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ http://rdpr.kar.nic.in/rural_water.asp 13ನೇ ಹಣಕಾಸು ಆಯೋಗದ ಪಂಚಾಯತ್ ರಾಜ್ ಸಂಸ್ಥೆಗಳು http://rdpr.kar.nic.in/13fcpri.asp ಸ್ವಚ್ಚ ಭಾರತ ಮಿಷನ್ http://rdpr.kar.nic.in/nba.asp ಹಿಂದುಳಿದ ಪ್ರದೇಶಗಳ ಅಭಿವೃಧ್ದಿ ಅನುದಾನ http://rdpr.kar.nic.in/brgf.asp ರಾಜೀವ್ ಗಾಂಧಿ ಪಂಚಾಯತ್ ಸಶಕ್ತಿಕರಣ ಅಭಿಯಾನ http://rdpr.kar.nic.in/rgpsa.asp ಪಶ್ಚಿಮ ಘಟ್ಟಗಳ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಯೋಜನೆ http://rdpr.kar.nic.in/wgdp.asp ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಜೈವಾನಿಲ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಯೋಜನೆ http://rdpr.kar.nic.in/biogas.asp  ಪ್ರಧಾನ ಮಂತ್ರಿ ಗ್ರಾಮ ಸಡಕ್ ಯೋಜನೆ http://rdpr.kar.nic.in/pmgsy.asp

ಪ್ರಕಟಿಸಿದ ದಿನಾಂಕ: 19/03/2018
ವಿವರಗಳನ್ನು ವೀಕ್ಷಿಸಿ

ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರದ ಯೋಜನೆ

ಯೋಜನೆಗಳು ಜಾಲತಾಣ ಯೋಜನಾ ವಿವರಗಳು ಗ್ರಾಮ ವಿಕಾಸ http://rdpr.kar.nic.in/index.asp ಸುವರ್ಣ ಗ್ರಾಮೋದಯ http://rdpr.kar.nic.in/index.asp ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಗ್ರಾಮೀಣ ರಸ್ತೆ ಯೋಜನೆ http://rdpr.kar.nic.in/index.asp ಕೆರೆಗಳ ಪುನರುಜ್ಜೀವನ http://rdpr.kar.nic.in/index.asp ನಬಾರ್ಡ್ http://rdpr.kar.nic.in/index.asp ಶಾಸನಬದ್ಧ ಅನುದಾನ http://rdpr.kar.nic.in/index.asp ಸೌರ ಬೆಳಕು http://rdpr.kar.nic.in/index.asp ಅನಿಲ ಯೋಜನೆ http://rdpr.kar.nic.in/index.asp ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಅನುದಾನ http://rdpr.kar.nic.in/index.asp

ಪ್ರಕಟಿಸಿದ ದಿನಾಂಕ: 19/03/2018
ವಿವರಗಳನ್ನು ವೀಕ್ಷಿಸಿ