ಎನ್.ಆರ್.ಎಲ್.ಎಂ. ತಾಲ್ಲೂಕು ಅಭಿಯಾನ ನಿರ್ವಹಣ ಘಟಕದಡಿ ಮಂಜೂರಾಗಿರುವ ಹೊರಗುತ್ತಿಗೆ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಭರ್ತಿ ಮಾಡುವ ಹುದ್ದೆಗಳ ಪ್ರಕಟಣೆ ರದ್ದು ಪಡಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ

ಪ್ರಕಟಿಸಿದ ದಿನಾಂಕ : 09/07/2019

post withdrawn NRLM