ಯೋಜನಾ ನಿರ್ದೇಶಕರು

ಜಿಲ್ಲಾ ಪಂಚಾಯಿತಿ ,

ಜ್ಯೋತಿ ನಗರ, ಕೆ.ಎಂ.ರಸ್ತೆ, ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು ಜಿಲ್ಲೆ.

08262-220288

E-mail: pddrdackm[at]gmail[dot]com

 

ಅಡುಗೆಯವರ ಹಾಗೂ ಅಡುಗೆ ಸಹಾಯಕರ ಹುದ್ದೆಗೆ ಅರ್ಜಿ / Download the Application for Recruitment of Cook & Kitchen Servant posts