ವಸತಿ
HOUSING
EAg C ģU / INDRA AWAZ HOUSES Year: 2011-12
PASl.No vPU Taluks Фٖ/Cumulative
.ew S.Caste ,AUq S.Tribe Evg AzĽz U Other Backward Caste Evg Others Ml Total
1 2 1842 1843 1844 1845 1846
1 Ԗ֤ Chikmagalur - - - - 1575
2 Ю֤ Kadur - - - - 1059
3 ֻ Koppa - - - - 1038
4 ֯٤ Mudigere - - - - 1060
5 ..Ԥ N.R.pura - - - - 540
6 ؁ӧ Shringeri - - - - 451
7 Чӑ٤ Tarikere - - - - 892
Total - - - - 6615
188
[Цʹ : с вѸѧ, ЁсԳ, Ԗ֤.]
[֛й:Á:1842-1845 Фٖ Цʹ ӑї ӑسї ԑ Яˤո.]