ವಸತಿ
HOUSING
DAi AidAirAiİ qz m HOUSE SITE ALLOTTED UNDER ASHRAYA SCHEME Year: 2011-12
P.ASl.No vPU Taluks .ew S.Caste ,AUq S.Tribe Evg AzĽz U Other Backward Caste Evg Others Ml Total
1 2 1832 1833 1834 1835 1836
1 Ԗ֤ Chikmagalur - - - - -
2 Ю֤ Kadur - - - - -
3 ֻ Koppa - - - - -
4 ֯٤ Mudigere - - - - -
5 ..Ԥ N.R.pura - - - - -
6 ؁ӧ Shringeri - - - - -
7 Чӑ٤ Tarikere - - - - -
Total - - - - -
186
[Цʹ : с вѸѧ, ЁсԳ, Ԗ֤.]
[֛й: ӡفԯ ک ӯո.]