ನಗರ ಸಭೆ
City Munisipal Concils Year: 2011-12
P.ASl.No vPUTaluks Ml Zģv zg / Elected Members
TOTAL .ew S.Caste ,AUq S.Tribe Evg AzĽz U Other Backward Caste i General
UAqg AUg Ml UAqg AUg Ml UAqg AUg Ml UAqg AUg Ml UAqg AUg Ml
Male Female Total Male Female Total Male Female Total Male Female Total Male Female Total
1 2 1787 1788 1789 1790 1791 1792 1793 1794 1795 1796 1797 1798 1799 1800 1801
1 Ԗ֤ Chikmagalur 23 12 35 3 1 4 0 1 1 8 4 12 12 6 18
2 Ю֤ Kadur - - - - - - - - - - - - - - -
3 ֻ Koppa - - - - - - - - - - - - - - -
4 ֯٤ Mudigere - - - - - - - - - - - - - - -
5 ..Ԥ N.R.pura - - - - - - - - - - - - - - -
6 ؁ӧ Shringeri - - - - - - - - - - - - - - -
7 Чӑ٤ Tarikere - - - - - - - - - - - - - - -
Total 23 12 35 3 1 4 0 1 1 8 4 12 12 6 18
183
[Цʹ : ѧ Нӧ, Ԗ֤.]