ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತ್
Grama Panchayat Year: 2011-12
PA Sl.No vPU Taluks Zģv zg / Elected Members
Ml / TOTAL Zģv zg
UAqg AUg Ml .ew S.Caste ,AUq S.Tribe Evg AzĽz U Other Backward Caste i General
Male Female Total UAqg AUg Ml UAqg AUg Ml UAqg AUg Ml UAqg AUg Ml
Male Female Total Male Female Total Male Female Total Male Female Total
1 2 1757 1758 1759 1760 1761 1762 1763 1764 1765 1766 1767 1768 1769 1770 1771
1 Ԗ֤Chikmagalur 264 243 507 73 61 134 - 47 47 102 67 169 89 68 157
2 Ю֤ Kadur 313 305 618 59 66 125 - 59 59 118 85 203 136 95 231
3 ֻ Koppa 109 107 216 19 23 42 3 22 25 41 30 71 46 32 78
4 ֯٤ Mudigere 174 153 327 47 37 84 8 30 38 64 43 107 55 43 98
5 ..Ԥ N.R.pura 78 74 152 9 16 25 - 14 14 32 20 52 37 24 61
6 ؁ӧ Shringeri 41 45 86 2 9 11 2 9 11 15 12 27 22 15 37
7 Чӑ٤ Tarikere 261 238 499 60 57 117 1 46 47 98 68 166 102 67 169
Total 1240 1165 2405 269 269 538 14 227 241 470 325 795 487 344 831    
181    
[Цʹ : ѧ Нӧ, Ԗ֤.]