ಜಿಲ್ಲಾ ಪಂಚಾಯತ್
Zilla Panchayat Year: 2011-12
P ASSl.No vPU Taluks Ml / TOTAL Zģv zg / Elected Members
UAqg AUg Ml .ew S.Caste ,AUq S.Tribe Evg AzĽz U Other Backward Caste i General
Male Female Total UAqg AUg Ml UAqg AUg Ml UAqg AUg Ml UAqg AUg Ml
Male Female Total Male Female Total Male Female Total Male Female Total
1 2 1727 1728 1729 1730 1731 1732 1733 1734 1735 1736 1737 1738 1739 1740 1741
1 Ԗ֤ chikmagalur 3 4 7 2 0 2 0 0 0 0 2 2 1 2 3
2 Ю֤ Kadur 2 6 8 0 1 1 0 0 0 1 1 2 1 4 5
3 ֻ Koppa 1 2 3 0 1 1 0 0 0 0 0 0 1 1 2
4 ֯٤ Mudigere 3 2 5 1 0 1 0 1 1 0 1 1 2 0 2
5 ..Ԥ N.R.pura 1 1 2 0 1 1 0 0 0 1 0 1 0 0 0
6 ؁ӧ Shringeri 2 0 2 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 1
7 Чӑ٤ Tarikere 4 3 7 0 1 1 0 0 0 2 0 2 2 2 4
Total 16 18 34 4 4 8 0 1 1 4 4 8 8 9 17
179
[Цʹ : ѧ Нӧ, Ԗ֤.]