12.3 AzĽz Uzg Ai
Backward Class Student Hostels As on 31.3.2014 (in Nos.)
vP Pj nP ƪ/Government Pre-Matric
Pg/ Boys QAig/ Girls Ml /Total
AS zsyU AS zsyU AS zsyU
Nos Students Nos Students Nos Students
1 2 775 776 777 778 779 780
1 Ԗ֤ Chikmagalur 8 350 3 205 11 555
2 Ю֤ Kadur 15 685 3 230 18 915
3 ֻ koppa 3 125 1 60 4 185
4 ֯٤ Mudigere 4 265 3 220 7 485
4 ..Ԥ N.R.Pura 3 130 3 245 6 375
5 ؁ӧ Sringeri 1 50 4 175 5 225
6 Чӑ٤ Tarikere 7 265 2 125 9 390
Total 41 1870 19 1260 60 3130
:- ́Ϸ Ж є, Ԗ֤
117