12.2 j AUq Ai
Scheduled Tribes Student Hostels As on 31.3.2014 (in Nos)
vP Pj nP ƪ/Government Pre-Matric
Pg/ Boys QAig/ Girls Ml /Total
AS zsyU AS zsyU AS zsyU
Nos Students Nos Students Nos Students
1 2 751 752 753 754 755 756
1 Ԗ֤ Chikmagalur 0 0 2 148 2 148
2 Ю֤ Kadur 1 45 0 0 1 45
3 ֻ koppa 1 25 1 18 2 43
4 ֯٤ Mudigere 1 57 1 62 2 119
4 ..Ԥ N.R.Pura 0 0 0 0 0 0
5 ؁ӧ Sringeri 0 0 0 0 0 0
6 Чӑ٤ Tarikere 0 0 0 0 0 0
Total 3 127 4 228 7 355
:- ӡ ԹЦѸѧ Нӧ, Ԗ ظ ӡ, Ԗ֤
113