ವಸತಿ /HOUSING
q|.Dg.CAqg AidAir z ģU / HOUSES CONSTRUCTED UNDER DR.B.R..AMBEDKAR SCHEME Year: 2011-12
P. AS Sl.No vPU Taluks j ew Scheduled Caste j AUq Scheduled Tribe AzĽz U Backward Class Evg Others Ml Total SCP TSP
1 2 1847 1848 1849 1850 1851 1852 1853
1 Ԗ֤ Chikmagalur              
2 Ю֤ Kadur              
3 ֻ Koppa              
4 ֯٤ Mudigere              
5 ..Ԥ N.R.pura              
6 ؁ӧ Shringeri              
7 Чӑ٤ Tarikere              
Total