ವಸತಿ /HOUSING
DAi AidAirAiİ z ģU / HOUSES CONSTRUCTED UNDER ASHRAYA SCHEME Year: 2011-12
P. AS Sl.No vPU Taluks .ew S.Caste ,AUq S.Tribe Evg AzĽz U Other Backward Caste Evg Others Ml Total
1 2 1837 1838 1839 1840 1841
1 Ԗ֤ Chikmagalur          
2 Ю֤ Kadur          
3 ֻ Koppa          
4 ֯٤ Mudigere          
5 ..Ԥ N.R.pura          
6 ؁ӧ Shringeri          
7 Чӑ٤ Tarikere          
Total          
191
֛й: Á 2120- 129 Цʹ ӑس ї ԑ Яˤո.