ಜಿಲ್ಲಾ ಪಂಚಾಯತ್ /Zilla Panchayat Year: 2011-12
P. AS Sl.No. vPU Taluks f AZAiv /Zilla Panchayat
Ml / TOTAL Zģv zg / Elected Members
UAqg AUg Ml .ew S.Caste ,AUq S.Tribe Evg AzĽz U Other Backward Caste i General
Male Female Total UAqg AUg Ml UAqg AUg Ml UAqg AUg Ml UAqg AUg Ml
Male Female Total Male Female Total Male Female Total Male Female Total
1 2 1727 1728 1729 1730 1731 1732 1733 1734 1735 1736 1737 1738 1739 1740 1741
1 Ԗ֤ chikmagalur                              
2 Ю֤ Kadur                              
3 ֻ Koppa                              
4 ֯٤ Mudigere                              
5 ..Ԥ N.R.pura                              
6 ؁ӧ Shringeri                              
7 Чӑ٤ Tarikere                              
Total                              
183